بیمه شخص ثالث و سرنشین

کلیه دارندگان و رانندگان وسائط نقلیه در صورت وقوع حوادث رانندگی، طبق قانون مسئولیتی در قبال جبران خسارت وارده اعم از جانی و یا مالی را به اشخاص ثالث دارند که با خریداری این بیمه نامه شرکتهای بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام به جبران خسارت یاد شده می نمایند.

این بیمه نامه بصورت اجباری بوده، بدین معنی که کلیه دارندگان وسائط نقلیه طبق قانون باید آنرا خریداری نموده و همراه داشته باشند.

نکات ضروری

تعهدات مالی:

1تعهد مالی در هر حادثه صرفا تا میزان خسارت متناظره وارده به گرانترین خودروی متعارف حداکثر به مبلغ مندرج در متن بیمه نامه می باشد.

تعهد بدنی

1.در حوادث منجر به فوت حداکثر برابر است با تعهد مندرج در متن بیمه نامه ،با رعایت قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 و ایین نامه های اجرایی آن

2.در حوادث منجر به جرح برابر است با ارزش ریالی دیه یا ارزش صدمات وارده به زیاندیده بر اساس رای دادگاه بر مبنای نرخ دیه ماه غیر حرام با رعایت قانون صدرالذکر و آیین نامه های اجرایی آن.

تعهد حوادث راننده

ا.در حوادث منجر به فوت راننده مسبب حادثه برابر است با یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه غیر حرام(رجب،ذیقعده،ذیحجه و محرم)با رعایت تعهد مندرج در بیمه نامه.

2.در حوادث منجر به جرح برابر است با ارزش ریالی دیه یا ارزش صدمات وارده به راننده مسبب حادثه بر اساس نظریه پزشکی قانونی،بر مبنای نرخ دیه ماه حرام با در نظر گرفتن تعهد مندرج در بیمه نامه و رعایت آیین نامه های اجرایی آن.

-چنانچه حادثه فوت در ماههای حرام اتفاق افتاد،یک سوم به دیه فوت اضافه میگردد.بنابراین شایسته است تا جهت جبران خسارت کامل این نوع حوادث،بیمه گذران محترم نسبت به خرید پوشش مازاد سقف دیه کامل در ماههای حرام اقدام نمایند.

بیمه گذرانی که از بیمه نامه خود استفاده نکرده باشند،و برش های خسارت(کوپن)نیز موجود باشد،تخفیف عدم خسارت تعلق خواهد گرفت.(لطفاً در حفظ ونگهداری برشهای خسارت دقت فرمائید).

-هرکارت بیمه شخص ثالث 4 برش خسارت (کوپن)داشته که در صورت تصادف احتمالی یکی از آنها از بیمه نامه مقصر جداخواهد شدودرصورت حذفیک برش اعطای تخفیف عدم خسارت برای سال بعد ممکن نمی باشد.

-بیمه نامه سرنشین خصوصاً برای راننده وسیله نقلیه طراحی شده تا خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه را جبران نماید وسرنشینان اتومبیل مورد بیمه را جبران نماید و سرنشین به فردی اتلاق میگردد مادامیکه سوار بروسیله نقلیه می باشد بر اثر حادثه  آسیب ببیند.

-دربیمه نامه شخص ثالث اخذ جریمه دیرکرداز تاریخ انقضاء به صورت روزانه (حداقل 1 روز-حداکثر 365 روز)محاسبه ومنظور میگردد.

اهم شرایط بیمه نامه و وظایف بیمه گذار یا راننده

1-مصدوم رابلافاصله به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال داده و مراتب را کتباً به نزدیکترین واحد اجرایی شرکت سهامی بیمه ایران اطلاع دهید.

2-گزارش مقامات ذیصلاح ( انتظامی – قضایی) رابلافاصله به شرکت بیمه تحویل دهید.

3-مشخصات مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده و شماره پرونده را سریعاً به شرکت بیمه ایران اعلام نموده و در طول رسیدگی قضایی مرتباً شرکت بیمه را در جریان مراحل مختلف رسیدگی قرار دهید.

4-از آنجا که مبلغ دیه بر اساس نرخ ارزانترین نوع اعیان و در تاریخ قطعیت حکم محاسبه و پرداخت میگردد و درصورت تعلل و تاخیرذینفع  یا بیمه گذار در تکمیل پرونده و دریافت خسارت ،افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود ، تعهد بیمه گر صرفاً بر اساس قیمت ارزانترین نوع اعیان  در زمان قطعیت حکم میباشد .

5-داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه الزامی است .

6-در صورت مراجعه طرفین حوادث رانندگی به واحدهای اجرایی این شرکت پرداخت خسارتهای مالی تا سقف تعهدات ثالث قانونی (موضوع ماده 40قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395) بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی ( کروکی ) با توجه به شرایط زیر صورت می پذیرد.

*رانندگان هر دووسیله نقلیه (مقصر و زیاندیده )در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.

*هردو وسیله نقلیه ( مقصر و زیاندیده ) بایستی جهت تائید حادثه ، ارزیابی و برآورد خسارت به روء یت کارشناس بیمه ایران برسند.

*بین طرفین حادثه در رابطه با شناخت و معرفی مقصر حادثه و میزان خسارت وارده هیچگونه اختلافی وجود نداشته باشد.

7-درصورت عدم وجود شرایط مندرج در بند 6 وعدم تشخیص برخورد وسیله نقلیه توسط کارشناس این شرکت یا تحقق یکی از شرایط ذیل برای هر میزان خسارت ، گزارش مقامات انتظامی الزامی می باشد.

*درمواردی که  حادثه علاوه بر ورود خسارتهای مالی به زیاندیدگان ، منجر به زیانهای بدنی گردیده باشد .

*درمواردی که میزان خسارت احتمالی زیاندیدگان بیش از سقف تعهدات ثالث قانونی بیمه نامه مقصر در زمان وقوع حادثه باشد .

8-درصورت عدم پرداخت حق بیمه مازاد مربوط به تغییر کاربری  و مورد استفاده وسیله نقلیه ، بیمه گر برای بازیافت مابه التفاوت خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث به نسبت

حق بیمه پرداخت شده

حق بیمه متناسب با کاربری وسیله نقلیه

حسب مورد به بیمه گزار و مسبب حادثه رجوع خواهد نمود .

*برای اطلاع از مبلغ حق بیمه و همچنین میزان تخفیفهای عدم خسارت لطفاً  اینجا  را کلیک کنید .